Obchodní podmínky komise

 

Smlouva o obstarání prodeje věci

 

Vzor

Obstaratel a objednatel se zavazují:

 1. Obstaratel a objednatel se dohodli na výše uvedené ceně za níž má být věc prodána.
 2. Odměnu za obstarání prodeje si obstaratel srazí (10%) z prodejní ceny věci v den prodeje.
 3. V případě odstoupení od smlouvy do 30ti kalendářních dnů ze strany objednatele, je tento povinen uhradit obstarateli poplatek ve výši 100,-Kč.
 4. Po uplynutí doby trvání smlouvy je objednatel povinen si zboží u obstaratele vyzvednout a to nejpozději do 7 dnů ode dne skončení platnosti smlouvy.
 5. V případě, že objednatel nesplní povinnost vyzvednout svěřenou věc u obstaratele, může obstaratel požadovat skladné ve výši 5,- Kč denně, počínaje dnem následujícím po dni, v němž byl objednatel povinen vyzvednout svěřenou věc. Smlouva je uzavřena na dobu 3 měsíců.
 6. Pokud se zboží neprodá za dohodnutou cenu do 30ti kalendářních dnů od data příjmu do komisního prodeje, může prodavač bazaru snížit prodejní cenu až o 10%.
 7. Sleva až 10 % bude provedena 2 x následně za sebou a to vždy po 30ti kalendářních dnech.
 8. Majiteli zboží bude vyplacena zůstatková cena po odečtení odměny a případné částky za skladné.
 9. Peníze za prodané věci se vyplácejí každý pracovní den den od 09,00 do 19,00 hodin a v sobotu od 09,00 do 15,30 hodin. Občan, který přebírá finanční částku, je povinen předložit komisní smlouvu a občanský průkaz a tento se zapíše.
 10. Prohlášení objednatele:
  Prohlašuji, že zboží jsem nabyl legálním způsobem, jsem jeho bez výhradním vlastníkem, resp. jednám s vědomím manžela – manželky.
 11. Obě strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena pod nátlakem a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
 12. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
 13. Tato smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, každý účastník obdrží po jednom.
 14. Na elektrospotřebiče a motory všech druhů se poskytuje 5 dní lhůta na vrácení zboží v případě vzniklé závady.
 15. Pokud se zboží uvedené ve smlouvě, případně na dodatku ke smlouvě neprodá do šesti měsíců od podepsání smlouvy a ani nebude vyzvednuto, souhlasím s tím, aby toto zboží přešlo do vlastnictví obstaratele a nečiním si žádný nárok na finanční vyrovnání.
 16. Zboží do komisního prodeje se přijímá pouze čisté a nepoškozené.

Navštivte
Golden Expres
ExtraŠperky.cz - nové i bazarové šperky za extra ceny